0900-55599900900-555­9990 (€0,10 p/m)
 • voor particulier en vakman
 • eenvoudig online bestellen 24/7
 • goedkope huur en bezorgtarieven
 • telefonisch bereikbaar van 7.00 tot 22.00 uur
 • vandaag besteld (voor 12.00 uur) morgen geleverd
VERHUUR VAN ROLSTEIGERS

Algemene voorwaarden K-Rental verhuur van rolsteigers

1. Algemeen 
 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
 2. Onder "huurder" wordt in deze voorwaarden verstaan, iedere (rechts-)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst van huur heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve dezen, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
 3. Tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk door ons is aanvaard, gelden gelden de door de huurder gehanteerde algemene voorwaarden niet. 
 4. Indien wij met de huurder een overeenkomst hebben afgesloten waarbij de toepasselijkheid van deze voorwaarden is overeengekomen, dan zijn deze voorwaarden tevens van toepassing bij eventuele door de huurder nadere mondelinge, telefonische,telegrafische, per telefax of per e-mail of op ander wijze    gegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging onzerzijds.  
2. Aanbiedingen
 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
 2. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en ander gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn echter voor ons slecht bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.
3. Overeenkomst
 1. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanvaard wordt, hebben wij het recht dit aanbod in ieder geval binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Tenzij schriftelijk een andere huurperiode is overeengekomen, wordt de overeenkomst aangegaan voor de tijd van maximaal 3 maanden, gerekend vanaf de overeengekomen aanvangsdatum.
 3. Bij het bepalen van de huurtijd worden alle dagen(ook zaterdagen,zondagen en vrije dagen) medegerekend en telt een gedeelte van een dag als een gehele dag tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.  
4. Waarborgsom
 1. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de huurder zekerheid te eisen, dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan. 
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is huurder uit hoofde van lid 1 van dit artikel verplicht, voordat hij het gehuurde materiaal in ontvangst neemt aan ons een door ons vast te stellen waarborgsom.
 3. Indien na het einde van de huurovereenkomst het gehuurde materiaal door ons is afgehaald zijn wij verplicht de waarborgsom aan huurder te restitueren, onder aftrek van ons nog toekomende huurpenningen en/of schadevergoeding en/of kosten.
 4. Indien op enig moment tijdens de looptijd van de overeenkomst de alsdan totaal door huurder verschuldigde huurpenningen het bedrag van de waarborgsom overschrijden, zijn wij gerechtigd aanvulling van de waarborgsom door huurder met het door ons vast te stellen bedrag te verzoeken. Indien huurder aan dit verzoek tot aanvullig geen gevolg geeft, zij wij gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.  
5. Prijzen
 1. Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.
 2. In geval van verhoging van een of meer der kostprijs bepalende factoren zijn wij gerechtigd om de huurprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zaken bestaande wettelijke voorschriften, en met dien verstande dat de huurder welke in zijn hoedanigheid van consument handelt, bevoegd is de overeenkomst te ontbinden indien de door ons bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst verhoogd wordt.
123movies